ENG

Rejestracja przez sąd zmiany statutu

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 2 października 2020 roku otrzymał postanowienie o rejestracji w dniu 21 września 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, zmian statutu Spółki przyjętych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 29/20 oraz nr 30/20 z dnia 20 sierpnia 2020 roku.

Zmiany statutu polegały na:

1)  Zmianie § 7 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 10 o następującej treści:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 675.000 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji 270.000 (słownie: dwustu siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskich, będących posiadaczami obligacji serii N, O i P z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

2) Nadaniu § 5 pkt 8 brzmienie:

„Zadłużenie Pozabilansowe Grupy Kapitałowej” – wynikająca z zatwierdzonego Skonsolidowanego Budżetu maksymalna wysokość pieniężnych zobowiązań pozabilansowych spółek należących do Grupy Kapitałowej płatnych na podstawie poręczeń, gwarancji, weksli lub innych czynności o podobnym charakterze, dokonanych w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wobec osoby trzeciej, z pominięciem zobowiązań pozabilansowych wobec spółek należących do Grupy Kapitałowej, a także zobowiązań pozabilansowych spółek grupy kapitałowej wynikających z odpowiedzialności solidarnej lub poręczeń wzajemnych w ramach tej samej umowy w kwocie przekraczającej wartość zobowiązań wynikających z tej umowy.

3) Nadaniu § 7 ust. 1 i 2 brzmienie:

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 986 242,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy).
  2. Na kapitał zakładowy składa się 9.594.497 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji opłaconych gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.

4) Nadaniu §7 ust. 4 pkt 7 brzmienie:

131.459 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii G,

5) Dodaniu w § 7 ust. 4 punktu 8 w następującym brzmieniu:

21.050 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt) akcji serii H.

6)  Nadaniu § 14 ust. 2 pkt 6 brzmienie:

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce,

7) Nadaniu § 14 ust. 2 pkt 12 brzmienie:

ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce,

8)     Dodaniu w § 14 ust. 2 punktu 13 w następującym brzmieniu:

przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji i wniosków w zakresie zmian w obowiązującej w Spółce polityce wynagrodzeń, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz uszczegółowianie elementów obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń, po upoważnieniu przez Walne Zgromadzenie,

9)     Dodaniu w § 14 ust. 2 punktu 14 w następującym brzmieniu:

sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

10)  Nadaniu § 19 ust. 1 pkt 15 brzmienie:

ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce,

11)  Dodaniu w § 19 ust. 1 punktu 16 w następującym brzmieniu:

przyjęcie i zmiany obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz upoważnianie Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń,

12)  Dodaniu w § 19 ust. 1 punktu 17 w następującym brzmieniu:

podejmowanie uchwał opiniujących sporządzane przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podstawa prawna: §5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.