ENG

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 21 lipca 2015 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o aktualizacji wysokości kapitału zakładowego Spółki Grupa Kęty S.A. w związku z objęciem przez Osoby uprawnione 48 450 akcji serii „F” wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w 2009 roku.

1. Data rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego przez Sąd: 9 lipca 2015 r.
2. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji zmiany: kapitał zakładowy Grupy Kęty S.A. wynosi 23 604 970, 00 zł i dzieli się na 9 441 988 sztuk akcji po cenie nominalnej 2,50 zł każda.
3. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji po rejestracji zmiany: 9 441 988 głosy.