ENG

Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

Zarząd Grupy Kęty S.A. („Spółka”) powziął informację, że w dniu 21 maja 2018r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie nr 309/2018 w odpowiedzi na wniosek Spółki w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 23.747 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 2,50 zł każda („Akcje”) oraz postanowił oznaczyć je kodem PLKETY000011, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone tym kodem.

Zarejestrowanie akcji w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji Giełdy o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLKETY000011, jednak nie wcześniej niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.