ENG

Rejestracja akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

Zarząd Grupy Kęty S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24.01. 2017r. otrzymał informację, że w dniu 12 stycznia 2017r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 29/17 w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 24.683 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 2,50 zł każda („Akcje”) oraz postanowił oznaczyć je kodem PLKETY000011, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone tym kodem.

Zarejestrowanie akcji w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji Giełdy o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLKETY000011, jednak nie wcześniej niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.