ENG

Rejestracja akcji serii F w depozycie papierów wartościowych

Zarząd Grupy Kęty S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 czerwca 2015r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 351/15 w sprawie przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 48.450 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 2,50 zł każda („Akcje”) oraz postanowił oznaczyć je kodem PLKETY000011, pod warunkiem podjęcia decyzji przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone tym kodem.

Zarejestrowanie akcji w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji Giełdy o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLKETY000011, jednak nie wcześniej niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.