ENG

Program opcji menedżerskich

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie pozytywnego zaopiniowała i zatwierdzenia przedstawionego przez Zarząd projektu programu opcji menedżerskich, który zostanie poddany pod głosowanie najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty SA. Program w swych głównych założeniach ma na celu kontynuacją mechanizmów motywujących kluczowych pracowników Grupy Kapitałowej do podejmowania działań wspierających realizację strategii wzrostu wartości Grupy, a stworzonych przez poprzedni program zatwierdzony przez walne zgromadzenie w dniu 29 maja 2012 roku.

Maksymalna wielkość programu wyniesie 180 000 akcji, co stanowi 1,92 % kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia uchwały. Program będzie dotyczył lat 2015 – 2023, a głównymi kryteriami uprawniającymi do realizacji programu będzie osiągnięcie przez kurs akcji zakładanej dynamiki wzrostu w latach 2015 – 2020 w porównaniu do indeksu WIG oraz osiągnięcie przez Spółkę określonej dynamiki wzrostu zysku EBITDA i zysku netto w 3-letnich okresach podczas trwania programu.

Celem Programu opcji menedżerskich jest zwiększenie wartości Spółki w stopniu ponadprzeciętnym poprzez wzrost powtarzalnych wyników ekonomicznych Spółki i wzrost wartości akcji Spółki, a także wprowadzenie czynnika pozwalającego na utrzymanie długoterminowego zatrudnienia osób kluczowych dla Grupy Kapitałowej.