ENG

Prognoza wyników finansowych na 2015 rok oraz wstępne wyniki za 2014 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2015 roku zatwierdziła budżet Spółki i grupy kapitałowej na 2015 rok. W związku z prezentacją prognozy wyników finansowych na 2015 rok w dniu 10 lutego br. oraz prezentacją danych porównawczych, Zarząd podaje również wstępne wyniki finansowe 2014 roku.

Zarząd Spółki zakłada, iż w 2015 roku nastąpi dalsza poprawa koniunktury w gospodarce światowej. W związku z powyższym wszystkie segmenty prognozują lepsze wyniki zarówno w zakresie przychodów ze sprzedaży, jak i zysków z działalności operacyjnej. Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:

 • Segment Wyrobów Wyciskanych 860 mln zł (+18%),
 • Segment Systemów Aluminiowych 719 mln zł (+3%),
 • Segment Opakowań Giętkich 404 mln zł (+2%),
 • Segment Usług Budowlanych 150 mln zł, (+5%),
 • Segment Akcesoriów Budowlanych 49 mln zł (+11%).

Zarząd prognozuje, iż skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie 226 mln zł, czyli będzie o 2% wyższy niż w roku poprzednim. Głównymi czynnikami wpływającymi na jego poziom będą: wzrost wolumenu sprzedaży w trzech największych segmentach biznesowych oraz poprawa rentowności w SUB.
Zakładane saldo działalności finansowej w 2015 roku wyniesie -10 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu. Ponadto przy kalkulacji zysku netto na 2015 rok uwzględniono 15,8 mln zł aktywa na podatek odroczony z tyt. działalności w SSE. W efekcie skonsolidowany zysk netto osiągnie wartość 201 mln zł.

Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych skonsolidowanych danych finansowych na rok 2015 w mln zł w porównaniu ze wstępnymi wynikami za 2014 rok:
2014* 2015** zmiana
Przychody ze sprzedaży 1 820 mln zł 1 962 mln zł + 8%
EBIT 222 mln zł 226 mln zł + 2%
EBITDA 308 mln zł 321 mln zł + 4%
Zysk netto 168 mln zł 201 mln zł +18%
Wydatki inwestycje 85 mln zł 255 mln zł***

* wstępne wyniki przed badaniem przez biegłego rewidenta
** prognoza
*** kwota ok. 40 mln zł stanowi przesunięcie płatności z projektów inwestycyjnych 2014 roku

Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:

 • cena aluminium 1900 USD/tonę
 • inflacja roczna 1,5%
 • średni kurs USD 3,62 zł
 • średni kurs EUR 4,20 zł
 • relacja EUR/USD 1,16
 • wzrost PKB 3,0%

Finansowanie:
Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2015 roku ok. 393 mln zł. a więc będzie o ok. 159 mln zł wyższe niż na koniec 2014 roku, głównie ze względu na znaczący program inwestycyjny (255 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką) oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego. Zarząd zakłada, iż posiadane przez spółki grupy kapitałowej linie kredytowe wraz ze środkami wypracowanymi w trakcie roku pokrywają potrzeby na finansowanie zakładanych wydatków.

Polityka dywidendowa:
W związku z obecną, bardzo dobrą sytuacją finansową Spółki, korzystnymi prognozami oraz koniecznością optymalizacji struktury kapitału Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu wskaźnika wypłaty dywidendy do 60% skonsolidowanego zysku netto.

Podsumowanie:
Ze względu na osiągnięcie w 2014 roku większości celów założonych w strategii na lata 2010 – 2015 Zarząd Spółki optymistycznie ocenia perspektywy spółki na najbliższe lata. Dlatego też w drugim półroczu 2014 roku podjął działania zmierzające do opracowania i przedstawienia Radzie Nadzorczej nowej strategii, obejmującej swym horyzontem lata 2015 -2020. Zaprezentowane powyżej prognozy na 2015 rok stanowią pierwszy etap realizacji „Strategii 2020”, której podstawowe założenia zostaną podane odrębnym komunikatem.
Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych.