ENG

Powołanie osób na nową kadencję

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia 31 maja 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. powołało Radę Nadzorczą na X kadencję w następującym składzie:

  • Pana Piotra Kaczmarka
  • Pana Bartosza Kazimierczuka
  • Pana Pawła Niedziółkę
  • Pana Piotra Stępniaka
  • Pana Szczepana Strublewskiego
  • Pana Wojciecha Włodarczyka

Życiorysy Pawła Niedziółki i Szczepana Strublewskiego przekazane zostały przez spółkę przy okazji zgłoszenia ich kandydatur przez akcjonariuszy pierwotnego powołania ich w skład rady nadzorczej i są dostępne na stronie internetowej spółki. Zyciorysy pozostałych członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej:

Pan Piotr Kaczmarek jest absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia germańska. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję maklera papierów wartościowych. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ma 19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych. Zarządzał portfelami akcji dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce: ING OFE i Aviva OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BMT S.A. (1994 – 1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. (1999 – 2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje: analityka akcji, zarządzającego portfelem akcji oraz dyrektora inwestycyjnego ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. Od 2011r. do maja 2016r. pracował w Aviva PTE BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji. Obecnie pełni funkcje członka rady nadzorczej ROBYG S.A., Ferro S.A. i Harper Hygienics S.A.
Pan Piotr Kaczmarek zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Bartosz Kazimierczuk ukończył w 1995 roku Fachhochschule fuer Technik und Wirtschaft w Berlinie. Swoją karierę zawodową zaczynał w 1995 roku Siemens AG (polski oddział ZWUT Siemens S.A) jako specjalista ds. Ekonomicznych. W latach 1997 – 2001 był dyrektorem ekspansji w DEA Mineraloel Polska Sp. z o.o. a od 2001 do 2011 pracował w Kaufland Polska Markety Sp z o.o. Sp.k. początkowo jako szef działu ekspansji a potem jako członek zarządu odpowiedzialny za rozwój sieci marketów Kaufland w Polsce.

Ponadto od 2005 zarządza spółką Tower Investments Sp. z o.o., która obecnie wchodzi w skład grupy kapitałowej Tower Investments. Bartosz Kazimierczuk jest prezesem zarządu i największym akcjonariuszem notowanej na rynku New Connect spółki deweloperskiej Tower Investments S.A.
Pan Bartosz Kazimierczuk zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Wojciech Włodarczyk posiada wykształcenie wyższe, tytuły magistra, inżyniera. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu – kierunek Finanse w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ponadto odbył studia doktoranckie z dziedziny ekonomii na Wydziale Bankowości/ Bankowość Inwestycyjna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1994-1997 pracował w Biurze Maklerskim CERTUS Sp. z o.o. jako Licencjonowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Księgowy Papierów Wartościowych, a następnie Starszy Księgowy Papierów Wartościowych, Kierownik Rynku Pierwotnego. Od 1997 do 1999 roku zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A. najpierw jako analityk finansowy, kolejno jako Kierownik ds. Analiz w Zakładzie Metali Szlachetnych w latach 1998 do 1999 roku. W latach 1999-2005 pracował w PKN ORLEN S.A., zajmując następujące stanowiska: starszego analityka w Biurze Kontaktów z Inwestorami (od 1999 do 2000 roku); Kierownika Biura Kontaktów z Inwestorami (od 2000 do 2002 roku); Kierownika Projektów Strategicznych (od 2002 do sierpnia 2004 roku); Zastępcy Dyrektora Biura Strategii ds. Projektów Strategicznych (od sierpnia 2004 do 2005 roku). W latach 2000 do 2008 Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej Sanatorium Uzdrowiskowego Ciechocinek Krystynka Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ORLEN. Od 2005 do 2007 roku w Ernst & Young, Business Advisory, Senior – Grupa Oil, Gas and Chemicals – prowadził projekty doradcze dla spółek z branży. Następnie, w latach 2007 – 2008 piastował stanowisko Senior Eksperta w Departamencie Doradztwa Biznesowego w Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. W 2008 roku jako Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń w CIECH S.A. Od 2008 do 2009 roku pełnił funkcje Członka Zarządu (od kwietnia do końca maja 2008 roku) a następnie Prezesa Zarządu (od czerwca 2008 do maja 2009) w Spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. W powyższych okresach Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółek zależnych: Nafroserwis Sp. z o.o. oraz Naftor Sp. z o.o. Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek Projprzem S.A i Voxel S.A. W chwili obecnej pełni funkcje w Radach Nadzorczych spółek: Ceramika Nowa Gala S.A, Qumak S.A. Pan Wojciech Włodarczyk prowadzi własną działalność doradczą, głównie w branżach chemicznej, farmaceutycznej, naftowej, gazowej, energetycznej, spożywczej.

Pan Wojciech Włodarczyk zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Piotr Stępniak posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie, uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji, uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA.

Piotr Stępniak zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985 – 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int’l, Somers, NY, Stany Zjednoczone, (iii) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000 -2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie – w latach 2001-2005 -Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A..,(VI) w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A. .

Pan Piotr Stępniak posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek: (i) w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.,(ii) w latach 2003-2007 – członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A.,(iii) w latach 2005-2006 – członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.,(iv) w latach 2005-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Carcade Sp.z o.o.(Rosja),Fiolet S.A. oraz Open Finance S.A.,(v) w latach 2007-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Prikarpattya Bank (Ukraina),(v) w latach 2006-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.,(vi) w latach 2008-2009 – członkiem Rady Nadzorczej Fuduszu Mikro Sp.z o.o., (vii) w latach 2008-2013 – członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A..W latach 2005-2008 Piotr Stępniak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., zaś w latach 2006-2008 – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.. Obecnie Piotr Stępniak zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: ATM Grupa S.A., Kruk S.A., Nest Bank S.A., Magellan S.A., Skarbiec Holding S.A., Asseco Business Solutions S.A.

Pan Piotr Stępniak zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.