ENG

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że dnia 20 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Emitenta XI kadencji na 6 osób oraz powołało w jej skład:

  1. Pana Piotra Kaczmarka,
  2. Pana Pawła Niedziółkę,
  3. Pana Piotra Stępniaka,
  4. Pana Przemysława Rasza,
  5. Pana Wojciecha Golaka,
  6. Panią Agnieszkę Zalewską.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej wraz z wymaganymi oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej Emitenta: www.grupakety.com oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi ze zgłoszeniem przez uprawnionych akcjonariuszy kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 20 sierpnia 2020 r. nowo powołana Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Piotra Stępniaka oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Pana Piotra Kaczmarka  oraz podjęła uchwały, na mocy których powołała:

  1. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. w składzie: Pan Piotr Kaczmarek (Przewodniczący Komitetu), Pan Paweł Niedziółka,  Pan Piotr Stępniak, Pan Przemysław Rasz, Pan Wojciech Golak , Pani Agnieszka Zalewska ,
  2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. w składzie: Pan Piotr Stępniak (Przewodniczący Komitetu), Pan Paweł Niedziółka,  Pan Piotr Kaczmarek, Pan Przemysław Rasz, Pan Wojciech Golak , Pani Agnieszka Zalewska

Podstawa prawna: §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.