ENG

Powołanie Członka Zarządu Grupy KĘTY S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 1 stycznia 2024 r. w skład zarządu Pana Romana Przybylskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Inwestycji i Rozwoju. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Zgodnie z oświadczeniem przekazanym przez Pana Romana Przybylskiego, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanego członka zarządu zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.