ENG

Podjęcie decyzji o zakończeniu procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY SA. oraz ewentualnej jego sprzedaży

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. oraz nr 31/2021 z dnia 6 września 2021 r., Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), w oparciu o przeprowadzoną analizę otrzymanych ofert nabycia Segmentu Opakowań Giętkich (dalej: SOG) Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A. w ramach procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów oraz ewentualnej sprzedaży tego segmentu  (dalej: Proces) podjął decyzję o nie przyjmowaniu złożonych ofert i zakończeniu Procesu.

Zgodnie z założeniami Procesu transakcja zbycia SOG mogłaby zostać zrealizowana gdyby  Akcjonariusze Grupy KĘTY S.A. uzyskali w jej wyniku premię ponad wartość, którą SOG generuje funkcjonując w ramach Grupy Kapitałowej Grupy KĘTY SA. Wartość ta została oszacowana przez Emitenta metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w oparciu o prognozy SOG na bazie kilku scenariuszy, w tym na bazie danych ujętych w Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY na lata 2021- 2025. Otrzymane oferty potwierdzają wartość SOG, jednakże po uwzględnieniu kosztów związanych z realizacją transakcji, w tym obciążeń podatkowych, nie generują wartości dodanej dla Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A.