ENG

Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu przez Akcjonariusza 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej:”Spółka”) informuje, że otrzymał od MetLife PTE S.A. zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych, o zwiększeniu przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zaangażowania w spółce Grupa Kęty S.A.powyżej 5%.

Zwiększenie zaangażowania nastąpiło w wyniku nabycia akcji w dniu 11 maja 2018 roku. Bezpośrednio przed zmianą OFE posiadał 467 044 akcji, co stanowiło 4,91 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 467 044 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,91 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 11 maja 2018 r. OFE posiada 490 535 akcji, co stanowi 5,15 % kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 490 535 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,15 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.