ENG

Otrzymanie Zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej:”Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 7 września 2017 roku zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych, od Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej:”Towarzystwo”) zarządzające dotychczas wyłącznie Aegon Otwartym Funduszem Emerytalnym( dalej:”Aegon OFE”), iż w dniu 1 września 2017 roku przejęło zarządzanie Nordea Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: „Nordea OFE”), w wyniku czego łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, to jest Aegon OFE oraz Nordea OFE w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Grupy Kęty S.A. przekroczył 5% głosów.

Przed powyższym przejęciem zarządzania:
1) Aegon OFE posiadał 218 938 akcji Spółki, co stanowiło 2,31% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 218 938 głosów, to jest 2,31 % ogólnej liczby głosów.
2) Nordea OFE posiadał 372 928 akcji Spółki, co stanowiło 3,93% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniało do 372 928 głosów, to jest 3,93 % ogólnej liczby głosów.

Po przejęciu zarządzania Nordea OFE, wg stanu na dzień 1 września 2017 roku obydwa fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 591 866 akcji Spółki, co stanowi 6,24 % udziału w jej kapitale zakładowym i uprawnia do 591 866 głosów, to jest 6,24% ogólnej liczby głosów.