ENG

Otrzymanie ofert w ramach procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A. oraz ewentualnej sprzedaży tego segmentu dz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku, Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 6 września 2021 roku Spółka otrzymała  od firmy Rothschild & Co Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie będącej Doradcą Spółki  w ramach procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A. (dalej: SOG) informację o wpłynięciu ofert, zgodnie z harmonogramem procesu. Jedna z otrzymanych ofert dotyczy nabycia części SOG.

Oferentami są podmioty prowadzące działalność w skali międzynarodowej posiadające doświadczenie w obszarze fuzji i przejęć.

Zarząd Emitenta dokona analiz poszczególnych elementów otrzymanych ofert w tym w szczególności proponowanych warunków cenowych, wymogów wyrażenia zgody na realizację transakcji przez odpowiednie instytucje (np. urzędy antymonopolowe) oraz podejmie na ich podstawie decyzję odnośnie dalszych działań w ramach procesu lub o jego zakończeniu.