ENG

Nabycie akcji przez osobę z kierownictwa Spółki nie będącą członkiem zarządu

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu  22 marca 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art.160 ust. 1 ustawy  o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zarządzającej o nabyciu w dniu 21 marca  2016 roku  3 428  akcji  serii G nabytych w ramach programu opcji menedżerskich, wyemitowanych na podstawie decyzji  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2012 roku – uchwała nr 12/12 w sprawie emisji obligacji serii H, I, J , z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii G Grupy Kęty S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje zostały objęte po cenie 117,10 zł.