ENG

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G i H

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego 6/2020 z dnia 13 marca 2020 r. oraz 8/2020 z dnia 31 marca 2020 r.,  informuje o powzięciu informacji, iż w dniu 1 kwietnia 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) wydał komunikat w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz 1.350 (tysiąc trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote 50/100) każda, posiadających kod ISIN PLKETY000011. Datą rejestracji akcji serii G i H w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie 3 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim