ENG

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 559/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Grupa Kęty S.A.:

  1. stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 23.747 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Grupa Kęty S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł każda.
  2. postanowił wprowadzić z dniem 5 czerwca 2018 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Grupa Kęty S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 czerwca 2018 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKETY000011. Łączna ilość akcji Grupy Kęty S.A. dopuszczona do obrotu giełdowego, po uwzględnieniu wyżej wymienionych 23.747 serii G, wynosić będzie 9.545.447 akcji.