ENG

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 733/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Grupa Kęty S.A. :

1) stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 11.604 (słownie: jedenaście tysięcy sześćset cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G spółki Grupa Kęty S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł każda.
2) postanowił wprowadzić z dniem 11 lipca 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Grupa Kęty S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 11 lipca 2017 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKETY000011. Łączna ilość akcji Grupy Kęty S.A. dopuszczona do obrotu giełdowego, po uwzględnieniu wyżej wymienionych 11.604 akcji serii G, wynosić będzie 9.489 980 akcji.