ENG

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii E

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 245/2014 z dnia 4 marca 2014 roku:

  1. stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 4.050 słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Grupa Kęty S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł każda.
  2. postanowił wprowadzić z dniem 7 marca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Grupa Kęty S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 marca 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKETY000011.

Łączna ilość akcji Grupy Kęty S.A. dopuszczona do obrotu giełdowego, po uwzględnieniu ww. 4 050 akcji serii E, wynosić będzie 9 337 588 akcji.