ENG

Decyzja Zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że  w dniu 15 października 2020 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. (dalej: Bank) warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2018 z dnia 29 października 2018 r. oraz 29/2019 z dnia 29 października 2019 r. (dalej: Umowa) oraz o podpisaniu aneksu do tej Umowy.

Na mocy aneksu zmieniony zostanie okres na który zostanie udostępniony przez Bank wszystkim Kredytobiorcom limit kredytowy, który został ustalony na dzień 31 października 2021 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.