ENG

Aneks do znaczącej umowy

Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że w dniu 30 października 2015r. Spółka otrzymała potwierdzenie zawarcia kolejnego aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 31.10.2011r. zawartej przez Spółkę wraz ze spółkami zależnymi (Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., Aluprof S.A., Metalplast – Stolarka Sp. z o.o., Alupol Films Sp z o.o. ) z Bankiem PEKAO S.A.

Na mocy aneksu termin spłaty kredytu został przedłużony o kolejny rok – tj. do 31.10.2016 roku. W nowym okresie kredytowania kwota kredytu wyniesie 180.000.000,00 PLN. Umowa została rozszerzona dodatkowo o spółkę Alupol Films Sp. z o.o, z kolei spółka Aluform Sp. z o.o. – przestaje być stroną umowy. Kwota kredytu stanowi wspólny łączny poziom zadłużenia ww. spółek. Powyższy kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółek. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy spółki są solidarnie odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu ww. umowy. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej dla danej waluty podwyższonej o marżę banku (stawka bazowa tj. Wibor 1 miesięczny dla waluty PLN, EURIBOR 1 M dla waluty EUR, Libor 1 M dla waluty USD).

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta.