ENG

Aneks do umowy o przedłużeniu finansowania z Bankiem PKO BP

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 29 września 2017r. Spółka podpisała aneks do umowy z bankiem PKO BP S.A. o przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy umowy kredytu obrotowego w kwocie 80.000.000,00 PLN (umowa kredytu zawarta przez Spółki Grupy Kapitałowej z dnia 3 lipca 2008r.). Finansowanie obejmuje również spółki zależne: Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o. o., ROMB S.A., Aluprof S.A. Kwota kredytu stanowi wspólny łączny poziom zadłużenia wyżej wymienionych spółek. Powyższy kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółek. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy spółki są solidarnie odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu wyżej wymienionej umowy.