ENG

Aktualizacja planu inwestycyjnego na lata 2021-2025 oraz zmiana prognozowanych na 2025 r. podstawowych założeń finansowych zaprezentowanych w Strategii 2021-2025

W związku z obserwowanymi trendami rynkowymi i wynikającymi z nich wysokimi wskaźnikami wykorzystania posiadanych aktualnie mocy produkcyjnych, a także korzystnymi perspektywami co do dalszego wzrostu sprzedaży, Zarząd Grupy Kęty S.A. podjął decyzję o aktualizacji i przedłożeniu do akceptacji Rady Nadzorczej planu inwestycyjnego na lata 2021 – 2025 zawartego w Strategii Grupy Kapitałowej KĘTY S.A. na lata 2021 – 2025 („Strategia”). W związku z zatwierdzeniem wnioskowanych zmian na posiedzeniu Rady w dniu 30 lipca 2021 r., Zarząd podaje powyższe do publicznej wiadomości. Zakres zmian:

 1. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Segmencie Wyrobów Wyciskanych o kwotę 188 mln zł do kwoty 692 mln zł przeznaczoną na:
  1. rozbudowę mocy produkcyjnych w Grupie Kęty S.A. poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z infrastrukturą, oraz zakup linii prasy o nacisku 4000T. W hali opisanej powyżej oprócz prasy 4000T zostanie zainstalowana także prasa o nacisku 2000T, której zakup był ujęty w Strategii,
  2. rozbudowę mocy produkcyjnych w Aluminium Kety Emmi poprzez budowę linii produkcyjnej przeznaczonej do produkcji komponentów z profili aluminiowych głównie dla rynku motoryzacyjnego.
 2. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w Segmencie Systemów Aluminiowych o kwotę 68 mln zł do kwoty 492 mln zł w związku z:
  1. budową hali produkcyjno – magazynowej obejmującej pełny ciąg produkcyjny w zakresie lakierowania, zagniatania i magazynowania profili aluminiowych wraz z infrastrukturą,
  2. zmianami pozostałych pozycji dotyczących głównie obszarów logistyki oraz rezygnacją z jednego z zadań dotyczących zwiększenia zakresu produkcji w ramach Segmentu,

Łączna wartość zakładanych wydatków inwestycyjnych w latach 2021 – 2025 wyniesie po korekcie 1321 mln zł.

Zarząd szacuje, iż 90% dodatkowych wydatków zostanie poniesione do końca 2023 roku, do końca tego roku (2023) planuje się również uruchomienie nowych mocy produkcyjnych realizowanych w ramach programu.

Powyżej zaprezentowane zmiany w planie inwestycyjnym wpłyną na prognozowane na 2025 rok podstawowe założenia finansowe zaprezentowane w Strategii 2021 – 2025 w następujący sposób:

 1. zwiększenie przychodów ze sprzedaży o kwotę 506 mln zł do 5 143  mln zł,
 2. zwiększenie zysku EBITDA o kwotę 77 mln zł do 864 mln zł,
 3. zwiększenie zysku z działalności operacyjnej o kwotę 52 mln zł  do kwoty 650 mln zł,
 4. zwiększenie zysku netto o kwotę 38 mln zł do 508 mln zł,
 5. zwiększenie kwoty długu netto o kwotę 279 mln zł do 919 mln zł. w związku z wyższymi wydatkami inwestycyjnymi, wzrostem zapotrzebowania na kapitał pracujący oraz wzrostem wartości zakładanych dywidend w okresie Strategii wynikającym z planowanych wyższych zysków.

Zmiany w podstawowych parametrach finansowych zaprezentowane w komunikacie zostały przygotowane w oparciu o założenia makroekonomiczne użyte do opracowania Strategii 2021 – 2025.

W zaprezentowanych wartościach nie ujęto wpływu ewentualnego zawiązania aktywa na podatek odroczony w przypadku realizacji powyższych projektów z uwzględnieniem ulg podatkowych.

Inwestycje będą finansowane kredytami bankowymi oraz wpływami z działalności operacyjnej.