ENG

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 7 lutego 2022 r. Spółka otrzymała od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA (dalej: Akcjonariusz) zgłoszenie kandydatury Pani Anny Włoszek na członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 lutego 2022 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

W załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje otrzymany od Akcjonariusza życiorys kandydatki wraz z oświadczeniami oraz zgodę na kandydowanie.

Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.