ENG

Prognoza wyników finansowych na 2016

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10  lutego 2016 roku zatwierdziła budżet Spółki i grupy kapitałowej na 2016 rok. W związku z prezentacją prognozy wyników finansowych na 2016 rok w dniu 11 lutego br. oraz prezentacją danych porównawczych, Zarząd podaje również wstępne wyniki finansowe 2015 roku.

Zarząd zakłada, iż rok 2016 będzie kolejnym rokiem wzrostu sprzedaży oraz zysków Grupy Kapitałowej. Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:

 • Segment Wyrobów Wyciskanych 860 mln zł (+5%),
 • Segment Systemów Aluminiowych 930 mln zł (+9%),
 • Segment Opakowań Giętkich 470 mln zł (+8%),
 • Pozostałe segmenty 170 mln (-1%)

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną 2 145 mln zł i będą o 6% od przychodów osiągniętych w 2015 roku.  Zarząd prognozuje, iż skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie 250 mln zł, czyli będzie o 5% wyższy niż w roku poprzednim. Zysk EBITDA (zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji) wyniesie 360 mln zł, wzrost o 9%. Zakładane saldo działalności finansowej w 2016 roku wyniesie -16,5 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu. Ponadto przy kalkulacji zysku netto na 2016 rok uwzględniono 50 mln zł aktywa na podatek odroczony z tyt. działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W efekcie skonsolidowany zysk netto osiągnie wartość 245 mln zł.

Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych skonsolidowanych danych finansowych na rok 2016 w mln zł w porównaniu ze wstępnymi wynikami za 2015 rok:

2015* 2016**  zmiana
Przychody ze sprzedaży 2 027 mln zł 2 145 mln zł + 6%
EBIT 239 mln zł   250 mln zł + 5%
EBITDA    331 mln zł 360 mln zł + 9%
Zysk netto  207 mln zł   245 mln zł + 18%
Wydatki inwestycje 205 mln zł 359 mln zł***
* wstępne wyniki przed badaniem przez biegłego rewidenta
** prognoza
*** w tym 36 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2015 roku

Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:

 • cena aluminium 1600 USD/tonę
 • średni kurs USD 4,05 zł
 • średni kurs EUR 4,30 zł
 • relacja EUR/USD 1,06
 • wzrost PKB 3,6%

Finansowanie: Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2016 roku ok. 564 mln zł. a więc będzie o ok. 250 mln zł wyższe niż na koniec 2015 roku, głównie ze względu na rekordowy program inwestycyjny (359 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką) oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego. Zarząd zakłada, iż posiadane przez spółki grupy kapitałowej linie kredytowe wraz ze środkami wypracowanymi w trakcie roku pokrywają potrzeby na finansowanie zakładanych wydatków.

Polityka dywidendowa: Pomimo rekordowego poziomu inwestycji Zarząd podtrzymuje decyzję o zwiększeniu wskaźnika wypłaty dywidendy do 60% skonsolidowanego zysku netto. Potencjalne akwizycje: W prognozach na 2016 rok nie uwzględniono żadnych efektów z tyt. potencjalnych projektów akwizycyjnych. Niemniej jednak Zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji:

 • w Segmencie Wyrobów Wyciskanych – mogą one dotyczyć rozwoju dotychczasowych lub nabycia nowych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na bazie profili aluminiowych. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 50 mln EUR,
 • w Segmencie Systemów Aluminiowych – mogą one dotyczyć rozwój geograficznego lub produktowego na nowych rynkach. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 20 mln EUR.

Podsumowanie:

Rok 2016 będzie drugim rokiem realizacji nowej strategii 2015 -2020 zatwierdzonej przez radę nadzorczą Grupy Kety S.A. na początku 2015 roku. Prognozowane wartości ekonomiczne przedstawione w powyższej prognozie stanowią realizację (przewidzianą na dany rok)  strategii, która w efekcie ma doprowadzić do znacznego wzrostu kapitalizacji firmy. Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych.