ENG

Prognoza 2017

Rok 2017 według Zarządu Spółki będzie kolejnym rokiem wzrostu sprzedaży oraz zysków Grupy Kapitałowej. Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:

  • Segment Wyrobów Wyciskanych 1063 mln zł (+13%),
  • Segment Systemów Aluminiowych 1180 mln zł (+10%),
  • Segment Opakowań Giętkich 515 mln zł (+4%),

Zarząd prognozuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną 2,5 mld zł i będą o 11% wyższe od przychodów osiągniętych w 2016 roku. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie 297 mln zł (+ 2%) wyższy niż w roku poprzednim. Zysk EBITDA wyniesie 420 mln zł, co oznacza wzrost o 6%. Zakładane saldo działalności finansowej w 2016 roku wyniesie -18,2 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu. Ponadto przy kalkulacji zysku netto na 2017 rok uwzględniono 5 mln zł aktywa na podatek odroczony z tytułu działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (w 2016 roku było to ok. 42 mln zł). W efekcie skonsolidowany zysk netto osiągnie wartość 227 mln zł.

Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych skonsolidowanych danych finansowych na rok 2017 w mln zł w porównaniu ze wstępnymi wynikami za 2016 rok:

2016* 2017** zmiana
Przychody ze sprzedaży 2 252 mln zł 2 500 mln zł 11%
EBIT 290 mln zł 297 mln zł 2%
EBITDA 396 mln zł 420 mln zł 6%
Zysk netto 275 mln zł 227 mln zł -18%
Wydatki inwestycje 277 mln zł 287,5 mln zł***
*wstępne wyniki przed badaniem przez biegłego rewidenta
** prognoza
*** w tym 41 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2016 roku

Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:

  • cena aluminium 1800 USD/tonę
  • średni kurs USD 4,05 zł
  • średni kurs EUR 4,30 zł
  • relacja EUR/USD 1,06
  • wzrost PKB 3,4%

Finansowanie: Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2017 roku ok. 672 mln zł. a po uwzględnieniu szacowanego poziomu gotówki dług netto wyniesie 599 mln zł.  Wzrost poziomu zadłużenia będzie związany z kontynuacją programu inwestycyjnego (287,5 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką) oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego. Zarząd zakłada, iż wszystkie potrzeby finansowe zostaną pokryte środkami wypracowanymi w trakcie roku oraz finansowaniem odsetkowym.

Potencjalne akwizycje: W prognozach na 2017 rok nie uwzględniono żadnych efektów z tytułu potencjalnych projektów akwizycyjnych. Niemniej jednak Zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji w ramach istniejących segmentów oraz utworzenie nowego segmentu:

  1. w Segmencie Wyrobów Wyciskanych – mogą one dotyczyć rozwoju dotychczasowych lub nabycia nowych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na bazie profili aluminiowych. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 50 mln EUR,
  2. w Segmencie Systemów Aluminiowych – mogą one dotyczyć rozwój geograficznego lub produktowego na nowych rynkach. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 20 mln EUR,

Podsumowanie:

Rok 2017 stanowić będzie duże wyzwanie w kontekście doskonałych wyników osiągniętych w roku poprzednim. Pomimo tego Zarząd zakłada, iż wyniki na poziomie operacyjnym będą porównywalne z rekordowym 2016 rokiem. Niższy wynik netto to efekt czysto księgowy wynikający z prezentowania aktywa na podatek w strefie ekonomicznej. Prognozowane wartości ekonomiczne przedstawione w powyższej prognozie stanowią realizację (przewidzianą na dany rok)  strategii, która w efekcie ma doprowadzić do dalszego wzrostu wartości fir.