ENG

Podejmowane działania w zakresie gospodarki wodnej w Grupie Kęty S.A.

SDG:

Dużo słyszymy o efekcie cieplarnianym i skutkach globalnego ocieplenia, takich jak wzrost temperatury, obniżenie wartości opadów czy ekstremalne zjawiska pogodowe. Rzadko jednak odnosimy zagrożenia do siebie a jeszcze rzadziej do firmy, w której pracujemy. Spróbujmy więc zadać i odpowiedzieć na pytanie: czy niestabilny klimat może mieć wpływ na koniunkturę Grupy Kęty? Nie tylko może, ale w pewnym zakresie już ma. Niezaprzeczalny negatywny efekt zmian klimatu stanowi pogłębiająca się susza. Deficyt zasobów wodnych to ryzyko zwiększenia kosztów lub nawet utraty zdolności produkcyjnych naszego zakładu, w którym realizujemy procesy chemicznej i cieplnej obróbki aluminium, wymagające znacznych ilości wody. Tylko na potrzeby linii do anodowania zużywamy 30 m3 wody na godzinę!

Stąd działania jakie podjęliśmy i planujemy zrealizować w celu lepszego wykorzystania ograniczonych zasobów. Już w roku 2006 wymieniliśmy na nowy wodociąg zakładowy w celu wyeliminowania jakichkolwiek strat. Z uwagi na długość i strukturę sieci było to niebagatelne przedsięwzięcie. W roku 2007 wdrożyliśmy pobór wód z odwadniania gruntu na cele związane z produkcją, eliminując pobór wód podziemnych. Do specjalnego ujęcia doprowadziliśmy nitki sieci drenażowej na terenie zakładu. Wcześniej woda z odwadniania była bezpowrotnie tracona. Eksploatujemy ponadto rozbudowany system obiegu zamkniętego wody. Woda znajdująca się w  tej instalacji ulega podgrzaniu podczas procesów cieplnych związanych z wytopem i przetwarzaniem aluminium, następnie jest schładzana w tzw. „chłodni kominowej” i zawracana do produkcji. Rocznie zakład oszczędza w ten sposób ponad 3 mln m3 wody!

Obok wód gruntowych mamy również doświadczenia z wykorzystaniem deszczówki.

W 2016 roku wykonaliśmy połączenie dachów hal Zakładu Wlewków i Stopów Miękkich ze studnią powrotną wody obiegowej. W czasie opadów woda z połaci dachowych uzupełnia ubytki parowania i odświeża wodę w obiegu zamkniętym.

Z początkiem 2020 podjęliśmy decyzje o wykorzystaniu dobrej jakości wody z naszego ujęcia studziennego na cele pitne wszystkich pracowników. Zrezygnowaliśmy w związku z tym z zakupu wody w butelkach plastikowych. W zakładzie zamontowane zostały dystrybutory z filtrami wody. Posiadają one możliwość podgrzewania oraz schładzania wody, z opcją gazowania. Wykorzystanie własnej wody ograniczyło dodatkowo koszty wywozu i utylizacji opakowań plastikowych.

Obecnie pracujemy nad strategię zarządzania wodami na kolejne lata.  Obejmie ona w szczególności ocenę techniczną i funkcjonowania systemu, analizę ekonomiczną optymalnego prowadzenia gospodarki wodnej oraz wdrożenie nowych instalacji i narzędzi inżynierskich. Z uwagi na istotne obniżenie poziomu wód gruntowych i co za tym idzie wydajności ujęć Grupy Kęty, koncentrujemy się obecnie na zwiększeniu recyklingu wody. Dostrzegamy potencjał w odzysku wody opadowej poprzez modyfikację istniejącego systemu odwadniania. Wykorzystanie deszczówki pomoże zaspokoić potrzeby związane z przyszłą produkcją zakładu i zabezpieczyć go przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.