ENG

Koniunktura sprzyja dobrym wynikom

Zgodnie z opublikowanymi szacunkami wyników finansowych osiągniętych w trzecim kwartale 2018 r., Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. odnotowała poprawę na wszystkich poziomach skonsolidowanego wyniku finansowego. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku, przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale 2018 r. wzrosły o 14% do 815 mln zł, zysk operacyjny o 10% do 109 mln zł, a zysk netto o 7% do 83 mln zł. Na poprawę wyników finansowych wpływ miała dobra koniunktura w branży i utrzymujący się na wysokim poziomie popyt na produkty oferowane we wszystkich segmentach działalności.

W Segmencie Systemów Aluminiowych sprzedaż wzrosła o 14% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, jednak Zarząd dostrzega problemy występujące u klientów działających w branży budowlanej w postaci gorszej płynności oraz trudności w pozyskaniu odpowiednich pracowników, co wpływa na poziom zamówień w tym segmencie działalności.

Sprzedaż Segmentu Opakowań Giętkich w analizowanym okresie wzrosła o 10%. Zwrócić należy uwagę, że na rynku opakowań giętkich dostrzegalny jest coraz wyraźniej trend odchodzenia od rozwiązań opartych na trudno-recyklingowalnych laminatach złożonych z wielu różnych komponentów i skupianie się na półproduktach biodegradowalnych lub łatwych do recyklingu. Oferta produktowa Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Kęty SA doskonale wpisuje się w te tendencje rynkowe, co stanowić może katalizator dla dalszej poprawy wyników w tym obszarze.

W Segmencie Wyrobów Wyciskanych tempo wzrostu sprzedaży było największe i wyniosło zgodnie z szacunkami 15% r/r. Potwierdzeniem dobrej koniunktury panującej w tym segmencie i wysokiego popytu zgłaszanego przez odbiorców jest zwiększanie średniego czasu oczekiwania na zamówienie na rynku europejskim obecnie waha się na poziomie 4-6 tygodni, a w przypadku niektórych produktów nawet 4-6 miesięcy.

Na przestrzeni trzeciego kwartału 2018 r. szacowany dług netto Grupy Kapitałowej Kęty SA wzrósł o 190 mln zł i wyniósł 770 mln zł, co spowodowane jest realizowanym programem inwestycyjnym zgodnie z przyjętą strategią rozwoju oraz wypłatą w tym okresie dywidendy w wysokości 227 mln zł.