ENG

Aluminium- metal przyszłości

SDG:

Wiele materiałów nadaje się do recyklingu. Nie w każdym jednak przypadku recykling oznacza to samo. Kluczowe jest rozróżnienie pomiędzy dwiema kategoriami: recyklingiem, który prowadzi do stopniowej degradacji materiału oraz recyklingiem, który utrzymuje materiał bez zmian właściwości użytkowych. Niewiele jest  materiałów odpornych na zmianę cech podczas odzysku. Do tej wąskiej grupy, jako jedyny metal lekki, należy aluminium. Wiąże się to z wyjątkową, sześcienną strukturą cząstek, która czyni go bardziej plastycznym.

Aluminium podgrzane do określonej temperatury staje się ciekłe, a struktura krystaliczna zmienia się na bezpostaciową. Po ostygnięciu atomy układają się ponownie w specyficzną strukturę. Metal nie ulega więc degradacji dzięki czemu można poddawać go recyklingowi wielokrotnie bez utraty właściwości.

Ta cecha sprawia, że aluminium wpisuje się, jak żaden inny materiał w aktualne trendy zrównoważonego rozwoju, tj. koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zachowanie równowagi klimatycznej. To dobra informacja dla Grupy Kęty gdyż nowe wymagania środowiskowe stanowić mogą nie tyle obciążenie co szansę rozwoju. Obecnie przetapiamy ponad 30 tys. ton złomów aluminium rocznie. W porównaniu do produkcji aluminium pierwotnego z boksytów zużywamy dzięki temu 95% mniej energii, 97% mniej wody oraz emitujemy o 90% mniej zanieczyszczeń do powietrza, włączając w to dwutlenek węgla.

Cały czas zwiększamy udział materiałów z odzysku w produkcji wlewków, a co za tym idzie w produkowanych wyrobach. Obecny poziom to już 67% (z wyłączeniem złomu zawracanego bezpośrednio w procesie wytopu, tzw. home srcap).

Możemy sobie pozwolić na tak wysoki poziom gdyż 95% odzysku stanowią „czyste złomy” z produkcji własnej i spółek zależnych. Dodatkowo prowadzimy selektywną zbiórkę złomu w poszczególnych gatunkach, dzięki czemu zachowujemy najwyższą jakość naszych wyrobów.

Wysoki poziom i sposób odzysku powoduje, że nasze wyroby charakteryzują się niskim śladem węglowym. Co więcej, dzięki sukcesywnemu zwiększanie ilości materiałów z recyklingu obniżyliśmy znacznie na przestrzeni ostatnich kilku lat ślad węglowy naszych produktów.