ENG

Aktualizacja planu inwestycyjnego do 2020

Na nowe inwestycje Spółka przeznaczy dodatkowe ok. 150 mln zł, co m.in. spowoduje, że w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosną o 100 mln zł do poziomu 3,4 mld zł.

Zarząd Grupy Kęty S.A. podjął decyzję o uzupełnieniu i przedłożeniu Radzie Nadzorczej planu inwestycyjnego na lata 2017-2020 zawartego w „Strategii 2020”, a Rada na posiedzeniu w dniu 12 października 2017 roku zatwierdziła wnioskowane zmiany. Aktualizacja planu inwestycyjnego do 2020 przewiduje:

  1. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Segmencie Wyrobów Wyciskanych o kwotę 35 mln zł przeznaczoną na budowę nowej linii do anodowania profili wraz z infrastrukturą dot. ochrony środowiska. Projekt realizowany w 2018 roku, rozpoczęcie produkcji w 2019 roku.
  2. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich o kwotę 110 mln zł przeznaczoną na budowę drugiej linii do produkcji folii BOPP w zakładzie zlokalizowanym w Oświęcimiu (teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2019 w ramach posiadanego zezwolenia strefowego (komunikat z dnia 1 lutego 2016), rozpoczęcie produkcji w roku 2020, zakładane osiągnięcie wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych w 2022 roku (180 mln zł dodatkowych przychodów ze sprzedaży przy 100% obłożeniu mocy). Ponadto w okresie realizacji inwestycji, czyli począwszy od czwartego kwartału 2017 do końca 2019 roku zostanie rozpoznane ok. 20 mln zł aktywa podatkowego z tyt. działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, która to kwota powiększy zysk netto.
  3. Rezygnację z budowy nowej siedziby dla Segmentu Systemów Aluminiowych, co pomniejszy plan inwestycyjny o kwotę 37 mln zł.

Powyższe zmiany wpłyną na prognozowane na 2020 rok podstawowe założenia finansowe w następujący sposób:

  1. Wzrost przychodów ze sprzedaży o kwotę 100 mln zł do poziomu 3 357 mln zł
  2. Wzrost zysku EBITDA o kwotę 8 mln zł do poziomu 514 mln zł
  3. Wzrost zysku EBIT o kwotę 1 mln zł do poziomu 360 mln zł. Zarząd zakłada, iż główny projekt wpływający na zmiany prognoz, czyli nowa linia do produkcji BOPP osiągnie w 2020 roku jedynie 40% wykorzystania mocy i stąd niewielki wzrost zysku z działalności operacyjnej.
  4. Spadek skonsolidowanego zysku netto o kwotę 2 mln zł do poziomu 263 mln zł ze względu na wyższe zadłużenie przy niewielkim wpływie na zysk z działalności operacyjnej.

Powyższe zmiany w podstawowych parametrach finansowych  zostały podane w oparciu o założenia makroekonomiczne użyte do opracowania Strategii 2020.

Inwestycje będą w całości finansowane dodatkowymi środkami zewnętrznymi np. kredytami bankowymi.