Raporty bieżące

AAA

Prognoza wyników finansowych na 2012

Raport bieżący nr 3/2012

Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2012 roku zatwierdziła budżet spółki i grupy kapitałowej na 2012 rok.

Zarząd Spółki zakłada, iż w 2012 roku zakończą się wszystkie, kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju i realizacji strategii projekty inwestycyjne. W związku z utrzymującą się na rynkach światowych niepewnością oraz sygnałami o spowolnieniu gospodarczym Zarząd Spółki zakłada, iż segmenty biznesowe działające w ramach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. będą zmierzały do powtórzenia bardzo dobrych wyników z roku 2011.          

Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut w Segmencie Wyrobów Wyciskanych prognozowana jest sprzedaż o wartości  575,4 mln zł, natomiast w Segmencie Opakowań Giętkich  o wartości 340 mln zł. W Segmencie Systemów Aluminiowych zakłada się 3% wzrost sprzedaży do poziomu 521 mln zł. Segment Usług Budowlanych zakłada zbliżenie się do rekordowego poziomu sprzedaży osiągniętego w ubiegłym roku (170 mln zł) i prognozuje przychody o wartości ok. 158 mln zł. W Segmencie Akcesoriów Budowlanych założony na 2012 rok wzrost przychodów osiągnie poziom 20%, co przełoży się na przychody o wartości 45,7 mln zł.
Głównymi elementami o charakterze operacyjnym wspierającymi realizację prognoz sprzedaży będą:

  1. Dalszy rozwój na rynkach zagranicznych pomimo widocznych sygnałów spowolnienia.
  2. Modelowanie organizacji pod kątem nowych wyzwań związanych z wejściem do coraz bardziej wymagających grup klientów.
  3. Rozwój oferty produktowej o nowe, innowacyjne rozwiązania dostosowane do potrzeb rynku a nawet kreujące te potrzeby.

Zysk z działalności operacyjnej wyniesie 141 mln zł, na co główny wpływ będzie miało znaczne zwiększenie poziomu amortyzacji (wzrost o ok. 12 mln zł) wynikające z realizowanego programu inwestycyjnego. Wzrost pozostałych elementów kosztowych (ceny surowców, media, koszty pracy czy też usług obcych) kompensowane są przez zwiększenie wolumenu produkcji oraz cen (w tym zwiększenie udziału sprzedaży produktów o wyższej wartości dodanej) oraz wzrost efektywności.

Zysk netto wyniesie 104,2 mln zł, co oznacza wzrost o 1% w stosunku do 2011 roku.
Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych danych finansowych na rok 2012 w mln zł:

  2011 2012 * Zmiana
Przychody ze sprzedaży 1 490  1 510 +1%
EBIT 151,2 141 -7%
EBITDA 221,8 223 +1%
Zysk netto 103,5 104,2 +1%
Wydatki inwestycje 114,0 146,6**  

* prognoza
**kwota ok. 27,8 mln zł stanowi przesunięcie płatności z projektów inwestycyjnych 2011 roku


Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:
 

cena aluminium 2200 USD/tonę
inflacja roczna 3,5%
koszt kredytu (WIBOR + marża) 5,5%
średni kurs USD 3,15 zł
średni kurs EUR 4,25 zł
relacja EUR/USD 1,33
wzrost PKB 2,8%


Finansowanie:
Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2012 roku ok. 355 mln zł. a więc będzie  o ok. 80 mln zł wyższym niż na koniec 2011 roku głównie ze względu na znaczący program inwestycyjny (146,6 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego.  Zarząd zakłada, iż posiadane przez spółki Grupy Kapitałowej linie kredytowe wraz ze środkami wypracowanymi w trakcie roku pokrywają potrzeby na finansowanie zakładanych wydatków.

Podsumowanie:
Prognoza 2012 roku jest zgodna z ogłoszoną strategią na lata 2010 – 2015. Działania operacyjne realizowane w 2012 roku ukierunkowane są na podstawowe cele zawarte w tej strategii, a więc systematyczny wzrost sprzedaży produktów o wysokiej wartości dodanej, rozwój na rynkach zagranicznych oraz ciągłe doskonalenie organizacji.

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w cyklach kwartalnych.

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu