Raporty bieżące

AAA

Zamierzone zmiany w Statucie

Raport bieżący nr 10/2012
Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje o zamiarze dokonania następujących zmian w Statucie Spółki Grupa Kęty S.A.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:


- W § 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 687.000 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) w drodze emisji 274.800 (słownie: dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskiej, będących posiadaczami obligacji serii H, I, J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

- W § 21 ust. 2 skreśla się pkt 5
Jest: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:

 1. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 2. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania i oceny działalności Rady,
 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
 7. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 8. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
 10. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
 11. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.


Projekt: Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:

 1. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 2. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
 5. skreślony
 6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
 7. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
 8. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
 10. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
 11. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.


- Skreśla się § 37 Statutu Spółki 
Jest: Sprawozdania finansowe Spółki ogłaszane będą przez Zarząd w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, ogłoszenia w innych zaś sprawach zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Projekt:
§ 37 skreślony

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu