Raporty bieżące

AAA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 29 maja 2012 roku

Raport bieżący nr 15/2012

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 29 maja 2012 roku

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Grupy Kęty SA w dniu 29 maja 2012 roku.

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Grupy Kęty SA w dniu 29 maja 2012 roku.

 

UCHWAŁA NR 1/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2011 rok, na które składa się:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 941.241 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujący zysk netto w wysokości 63.631 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 62.833 tys. zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 27.325 tys. zł,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.887 tys. zł,

- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;

           

oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.

           

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.279.628 głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

UCHWAŁA NR 2/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2011 rok, na które składa się:

- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.544.025 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 114.249 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 117.879 tys. zł,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 82.372 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15.199 tys. zł,

- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;

 

oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2011 roku.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.279.628 głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

UCHWAŁA NR 3/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

           

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2011 w kwocie 63.631.196,65 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 65/100) w następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 5,00 zł na akcję przeznacza się kwotę 46.128.315,00 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta piętnaście złotych);

- na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 17.502.881,65 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 65/100).

 

2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 12 lipca 2012 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 sierpnia 2012 roku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.279.628 głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

UCHWAŁA NR 4/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.279.628 głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

 

UCHWAŁA NR 5/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.279.628 głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

UCHWAŁA NR 6/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.279.628 głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

UCHWAŁA NR 7/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.279.628 głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

UCHWAŁA NR 8/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.279.628 głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

UCHWAŁA NR 9/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Iwanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.279.628 głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

UCHWAŁA NR 10/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.279.628 głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

 

UCHWAŁA NR 11/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. („Spółka”) doceniając znaczenie motywacyjne możliwości nabycia akcji Spółki przez jej kadrę kierowniczą oraz kluczowych pracowników, uchwala co następuje:

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie przez Spółkę w latach 2012-2020, programu opcji menedżerskich („Program”), w ramach którego osoby uprawnione uzyskają uprawnienie do objęcia akcji nowej emisji Spółki, opartego na następujących zasadach:

a) Celem Programu jest zwiększenie wartości Spółki w stopniu ponadprzeciętnym poprzez wzrost powtarzalnych wyników ekonomicznych Spółki i wzrost wartości akcji Spółki.

b) Programem zostaną objęci członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych i stowarzyszonych („Osoby Uprawnione”). Wskazania Osób Uprawnionych dokona Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu, które zostaną wskazane przez Radę Nadzorczą. Wskazanie Osób Uprawnionych w ramach każdej z transz, o których mowa w pkt g), może dotyczyć nie więcej niż 40 osób, przy czym łączna liczba Osób Uprawnionych objętych Programem nie może przekraczać 99 osób.

c) Opcja umożliwia Osobie Uprawnionej nabycie, po ziszczeniu się warunków określonych w niniejszej uchwale, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki nowej emisji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („Obligacje”).

d) Obligacje zostaną objęte przez powiernika, który następnie, w odpowiednich terminach, na wniosek Spółki, będzie zbywał Obligacje Osobom Uprawnionym.

e) Maksymalna liczba akcji oferowanych w Programie nie może przekroczyć 184.500 akcji Spółki, stanowiących     2 % kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia uchwały.

f) Program zostanie podzielony na trzy równe transze, każda wynosząca 1/3 całkowitej liczby akcji oferowanych w Programie i odpowiadającej im liczby Obligacji.

g) Opcje będą przyznawane w trzech równych transzach, w określonych terminach przypadających w latach 2012-2014, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku, w ten sposób, że w każdym kolejnym roku będą przyznawane opcje obejmujące liczbę Obligacji odpowiadającą 1/3 liczby akcji oferowanych w Programie. Opcje będą przyznawane Osobom Uprawnionym odrębnie w ramach każdej transzy, przy czym opcje przyznane członkom Zarządu Spółki nie mogą łącznie obejmować więcej niż 50% akcji oferowanych w Programie.

h) Rozpoczęcie realizacji opcji nastąpi w określonych terminach przypadających w latach 2015-2017 i zakończy się w 2020 roku. W każdym roku przypadającym w okresie tych 3 lat Osoby Uprawnione będą mogły nabyć od Powiernika Obligacje danej transzy.

i) Realizacja opcji jest uzależniona od ziszczenia się następujących warunków:

i) pozostawania przez Osobę Uprawnioną w stosunku pracy lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze ze Spółką, spółką zależną lub stowarzyszoną, przez okres co najmniej trzech lat od dnia przyznania opcji, oraz:

ii) w odniesieniu do 15% transzy Obligacji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w danym roku - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej równego lub wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG liczonego w tym samym okresie co zwrot z akcji,

iii) w odniesieniu do 25% transzy Obligacji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w danym roku - osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji poziomu co najmniej o 9 punktów procentowych wyższego od dynamiki zmian indeksu WIG liczonego w tym samym okresie co zwrot z akcji,

iv) w odniesieniu 30% transzy Obligacji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w danym roku - osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku EBITDA na akcję na poziomie 52%, jeżeli opinia biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego grupy Spółki nie zawierała zastrzeżeń dotyczących wskaźnika EBITDA w danym roku, przy czym transza będzie przydzielona Osobom Uprawnionym, jeżeli wzrost zysku EBITDA został zrealizowany w 70% wymaganego poziomu i jej wielkość wzrasta proporcjonalnie do poziomu osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku EBITDA - sposób obliczenia wielkości transzy Obligacji wskazany jest w punkcie m) poniżej,

v) w przypadku 30% transzy Obligacji przeznaczonych do nabycia przez Uprawnione w danym roku - osiągnięcie wskaźnika wzrostu zysku netto na akcję na poziomie 64%, jeżeli opinia biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego grupy Spółki nie zawierała zastrzeżeń dotyczących wskaźnika zysku netto w danym roku, przy czym transza będzie przydzielona Osobom Uprawnionym, jeżeli wzrost zysku netto został zrealizowany w 70% wymaganego poziomu i jej wielkość wzrasta proporcjonalnie do poziomu osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku netto - sposób obliczenia wielkości transzy Obligacji wskazany jest w punkcie n) poniżej.

j) Przez zwrot z akcji, o którym mowa w pkt i.ii oraz i.iii powyżej, rozumie się:

- w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2015 roku - iloraz średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym GPW w Warszawie S.A. w I kwartale 2015 roku, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od dnia 1 kwietnia 2012 do dnia 31 marca 2015 roku, do średniego kursu jej akcji w I kwartale 2012 roku,

- w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2016 roku, - iloraz średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym GPW w Warszawie S.A. w I kwartale 2016 roku, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2016 roku, do średniego kursu jej akcji w I kwartale 2013 roku,

- w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2017 roku - iloraz średniego kursu akcji Spółki w notowaniach na rynku giełdowym GPW w Warszawie S.A w I kwartale 2017 roku, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2017 roku, do średniego kursu jej akcji w I kwartale 2014 roku.

k) Przez wzrost zysku EBITDA na akcję, o którym mowa w pkt i.iv powyżej rozumie się:

- w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2015 roku - iloraz skonsolidowanego zysku EBITDA na akcję osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku, do skonsolidowanego zysku EBITDA na akcję osiągniętego przez Spółkę w 2011 roku,

- w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2016 roku - iloraz skonsolidowanego zysku EBITDA na akcję osiągniętego przez Spółkę w 2015 roku, do skonsolidowanego zysku EBITDA na akcję osiągniętego przez Spółkę w 2012 roku,

- w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2017 roku - iloraz skonsolidowanego zysku EBITDA na akcję osiągniętego przez Spółkę w 2016 roku do skonsolidowanego zysku EBITDA na akcję osiągniętego przez spółkę w 2013 roku.

Przy obliczaniu wartości skonsolidowanego zysku EBITDA na akcję na potrzeby niniejszego punktu przyjmuje się, że wartość wyceny Programu nie będzie pomniejszała wskaźnika EBITDA.

l) Przez wzrost zysku netto na akcję, o którym mowa w pkt i.v powyżej rozumie się:

- w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2015 roku - iloraz skonsolidowanego zysku netto na akcję osiągniętego przez Spółkę w 2014 roku, do skonsolidowanego zysku netto na akcję osiągniętego przez Spółkę w 2011 roku,

- w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2016 roku - iloraz skonsolidowanego zysku netto na akcję osiągniętego przez Spółkę w 2015 roku, do skonsolidowanego zysku netto na akcję osiągniętego przez Spółkę w 2012 roku,

- w odniesieniu do transzy opcji, których realizacja rozpocznie się w 2017 roku - iloraz skonsolidowanego zysku netto na akcję osiągniętego przez Spółkę w 2016 roku do skonsolidowanego zysku netto na akcję osiągniętego przez Spółkę w 2013 roku.

Przy obliczaniu wartości wzrostu zysku na akcję na potrzeby niniejszego punktu przyjmuje się, że wartość wyceny Programu nie będzie pomniejszała zysku netto.

m) w odniesieniu do transzy Obligacji przeznaczonych do nabycia w danym roku pod warunkiem osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku EBITDA na akcję na poziomie 52%, o której mowa w pkt i.iv powyżej, liczba Obligacji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w danym roku będzie rosła proporcjonalnie (w zakresie 70%-100%) i będzie obliczona według następującego wzoru:

P = 6,25 x (R – 36%) x 30%

gdzie

P - oznacza wielkość transzy Obligacji, nie większą niż 30% Obligacji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w danym roku,

R – oznacza % osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku EBITDA na akcję.

n) w odniesieniu do transzy Obligacji przeznaczonych do nabycia w danym roku pod warunkiem osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku netto na akcję na poziomie 64%, o której mowa w pkt i.v powyżej, liczba Obligacji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w danym roku będzie rosła proporcjonalnie (w zakresie 70%-100%) i będzie obliczona według następującego wzoru:

P = 5,26 x (R – 45%) x 30%

gdzie

P – oznacza wielkość transzy Obligacji, nie większą niż 30% Obligacji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione w danym roku,

R – oznacza % osiągnięcia wskaźnika wzrostu zysku netto na akcję.

o) Nieziszczenie się warunków realizacji opcji w odniesieniu do danej transzy lub jej części powoduje jej przepadek. Transze nie podlegają kumulacji w kolejnych latach realizacji Programu.

p) Cena emisyjna akcji oferowanych w Programie będzie stanowić kwotę równą średniemu ważonemu obrotem kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w którym Program został przyjęty.

q) Realizacja opcji następuje nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy od dnia jej przyznania, a w przypadku Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Spółki – 48 miesięcy od tego dnia.

r) Utrata prawa uczestnictwa w Programie oraz realizacji opcji następuje:

- po upływie jednego miesiąca kalendarzowego od dnia ustania stosunku pracy, które nastąpiło z inicjatywy Osoby Uprawnionej – w przypadku Osób Uprawnionych będących pracownikami,

 - po upływie jednego miesiąca kalendarzowego od dnia zaprzestania pełnienia funkcji, które nastąpiło z inicjatywy Osoby Uprawnionej – w przypadku Osób Uprawnionych pełniących funkcję, nie będących pracownikami,

- po upływie jednego miesiąca kalendarzowego od dnia ustania stosunku pracy, które nastąpiło z inicjatywy Osoby Uprawnionej - w przypadku Osób Uprawnionych pełniących funkcję i jednocześnie będących pracownikami,

-z chwilą ustania stosunku pracy - w przypadku rozwiązania z Osobą Uprawnioną stosunku pracy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy.

- z chwilą śmierci Osoby Uprawnionej.

 

2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb, terminy i warunki przeprowadzenia Programu zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 1, w tym określenia Osób Uprawnionych, oraz przyznawania i realizacji opcji.

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.209.276 głosów przy braku głosów przeciwnych i 70.352 głosach wstrzymujących się.

 

UCHWAŁA NR 12/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 433 § 2 i art. 448 § 1 i 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 30 ust. 1 pkt 6 i 9 Statutu Spółki, w celu wykonania zobowiązań Spółki wynikających z programu opcji menedżerskich wprowadzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/12 z 29 maja 2012 r., uchwala co następuje:

1. Emituje się 184.500 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset) obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G Spółki („Obligacje”), celem umożliwienia realizacji programu opcji menedżerskich wprowadzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/12 z 29 maja 2012 r.

2. Obligacje są emitowane w trzech seriach, w liczbie: a) 61.500 (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) obligacji serii oznaczonej literą „H”; b) 61.500 (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) obligacji serii oznaczonej literą „I”;         c) 61.500 (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) obligacji serii oznaczonej literą „J”.

3. Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz.

4. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 1.845,00 (jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć) złotych.

5. Obligacje nie mają formy dokumentu i będą zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a ustawy o obligacjach.

6. Obligacje są nieoprocentowane.

7. Każda Obligacja uprawnia do objęcia jednej akcji serii G z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki.

8. Obligacje są niezbywalne, poza przypadkami określonymi w warunkach emisji (ograniczenie zbywania obligacji imiennych).

9. Cena emisyjna Akcji serii G obejmowanych w wykonaniu prawa pierwszeństwa wynikającego z Obligacji serii H,I i J będzie stanowić kwotę równą średniemu ważonemu obrotem kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w którym Program został przyjęty.

10. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii G wynikające z:

a) Obligacji serii H – może być wykonane w terminie od dnia 1 października 2015 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku;

b) Obligacji serii I - może być wykonane w terminie od dnia 1 października 2016 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku;

c) Obligacji serii J - może być wykonane w terminie od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.

11. Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po wartości nominalnej w dniu:

a) 30 czerwca 2018 roku - w przypadku Obligacji serii H

b) 30 czerwca 2019 roku - w przypadku Obligacji serii I

c) 30 czerwca 2020 roku w przypadku Obligacji serii J - z zastrzeżeniem pkt. 12.

12. Obligacje, w przypadku których wykonano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia akcji serii G, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu akcji serii G. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po dniu:

a) 30 czerwca 2018 roku - w przypadku Obligacji serii H,

b) 30 czerwca 2019 roku - w przypadku Obligacji serii I,

c) 30 czerwca 2020 roku w przypadku Obligacji serii J,

- Obligacje danej serii zostaną wykupione odpowiednio w tym dniu.

13. Emisja Obligacji nastąpi w trybie proponowania nabycia w sposób niepubliczny, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia wszystkich Obligacji zostanie kierowana do firmy inwestycyjnej lub banku („Powiernik”), wybranego przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej.

14. Przed zaoferowaniem Obligacji do objęcia przez Powiernika, Spółka zawrze z Powiernikiem umowę, na mocy której zobowiąże się on do objęcia Obligacji, zbywania ich na wniosek Spółki wskazanym osobom oraz do prowadzenia ewidencji Obligacji, o której mowa w pkt. 5, jak również zobowiąże się nie wykonywać prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii G, wynikającego Obligacji.

15. Osoby będące członkami Zarządu Spółki i kluczowymi członkami kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych i stowarzyszonych, uczestniczące w programie opcji menedżerskich, wprowadzonym na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/2012 z 29 maja 2012 r., które spełniają warunki określone w tej uchwale i wydanym na jej podstawie regulaminie, uzyskują uprawnienie do nabycia od Powiernika, w terminach określonych w pkt. 10, Obligacji danej serii w liczbie przyznanej im przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami wynikającymi z tego regulaminu. Po nabyciu Obligacji osoby te mogą w tych terminach wykonać przysługujące im prawo objęcia akcji serii G.

16. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Spółki przed dniem wykupu Obligacji, wszystkie Obligacje podlegają przedterminowemu wykupowi po wartości nominalnej a prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii G wygasa z dniem przekształcenia lub dniem otwarcia likwidacji Spółki.

17. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków, trybu i terminu emisji Obligacji, w tym ustalenia treści warunków emisji Obligacji i propozycji nabycia Obligacji, oraz do uzyskania ich zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

18. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz emisja akcji serii G:

a) W celu przyznania osobom, o którym mowa w pkt. 15, posiadającym Obligacje („Obligatariusze”) praw do objęcia akcji nowej emisji Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 461.250 (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście piećdziesiąt) złotych w drodze emisji 184.500 (słownie: stu  osiemdziesięciu czterech tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) złoty każda.

b) Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G staje się skuteczne, o ile Obligatariusze wykonają przysługujące im prawo do objęcia akcji serii G na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w warunkach emisji Obligacji.

c) Akcje serii G będą obejmowane przez imiennie oznaczonych Obligatariuszy, w liczbie nie większej niż 99 osób.

d) Akcje serii G będą obejmowane przez Obligatariuszy po cenie emisyjnej ustalonej zgodnie z pkt. 9 niniejszej uchwały.

e) Akcje serii G mogą być obejmowane przez Obligatariuszy poprzez złożenie w trybie art. 451 Kodeksu spółek handlowych oświadczenia o objęciu akcji, w terminach określonych w pkt. 10 niniejszej uchwały.

f) Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015 r., z tymże w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza nie później niż w dniu dywidendy, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy za dany rok obrotowy i ustaleniu dnia dywidendy.

g) Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku giełdowym GPW w Warszawie S.A., w związku z czym akcje serii G zostaną zdematerializowane.

19. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., o rejestrację akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych, w celu ich dematerializacji w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii G Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

20. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji serii G oraz Obligacji.

21. Walne Zgromadzenie Spółki podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu jako jej uzasadnienie wymagane przez art. 433 § 2 i 6 oraz art. 445 § 1 w zw. z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki przedstawił następującą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii G oraz Obligacji, wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii G oraz zasadność warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego:

„Uzasadnieniem pozbawienia prawa poboru akcji serii G jest cel ich emisji, jakim jest przyznanie praw do objęcia tych akcji Obligatariuszom będącym uczestnikami programu opcji menedżerskich realizowanego zgodnie z postanowieniami uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/2012 z 29 maja 2012 r. Obligacje zostaną zaoferowane do objęcia przez Powiernika, którym będzie firma inwestycyjna lub bank. Obligacje zostaną następnie zaoferowane przez Powiernika do nabycia Obligatariuszom, stosownie do zasad programu opcji menedżerskich. Nabycie przez uczestników programu opcji menedżerskiej Obligacji od powiernika będzie możliwe w przypadku spełnienia się warunków określonych w powyższej uchwale. Ponadto zaoferowanie wyżej wymienionym osobom możliwości objęcia akcji Spółki nowej emisji jest konieczne w celu wywiązania się Spółki ze zobowiązań wynikających z programu opcji menedżerskich, realizowanego na podstawie wyżej wymienionej uchwały. Osobami biorącymi udział w programie opcji menedżerskich są osoby, których praca ma kluczowe znaczenie dla działalności Spółki i spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki. Możliwość nabycia akcji serii G będzie mieć znaczenie motywacyjne dla tych osób, przyczyniając się do zwiększenia efektywności działania Spółki. Przeprowadzenie programu opcji menedżerskich, w ramach którego emisja akcji serii G zostanie skierowana do wyżej wymienionych osób spowoduje długoterminowe związanie tych osób ze Spółką. Ze względu na zależność wyników Spółki i spółek jej grupy kapitałowej od zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla zapewnienia jej prawidłowego rozwoju. Wysokość ceny emisyjnej akcji serii G została ustalona w sposób zapewniający motywacyjny charakter programu opcji menedżerskich, i zróżnicowana w odniesieniu do poszczególnych lat realizacji programu opcji menedżerskich, w oparciu o poziom cen rynkowych z okresów poprzedzających objęcie akcji serii G. Cena emisyjna akcji oferowanych w Programie, będzie w przypadku pierwszej transzy (rok 2015) ustalona na podstawie średniej z trzech miesięcy poprzedzających dzień Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w którym program motywacyjny został przyjęty. W drugim i trzecim roku rozpoczęcia realizacji opcji kolejnej transzy (lata 2016-2017) cena emisyjna stanowić będzie kwotę równą średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A z I kwartału roku przyznania opcji, przypadającego odpowiednio trzy lata wstecz w stosunku do danego roku rozpoczęcia realizacji opcji (odpowiednio lata 2013-2014). W celu realizacji programu opcji menedżerskich niezbędne jest zaoferowanie Obligacji Powiernikowi, który będzie je zbywał uczestnikom programu opcji menedżerskich. W związku z powyższym konieczne jest pozbawienie prawa poboru w odniesieniu do Obligacji, stosownie do art. 433 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Ze względu na fakt, że emisja Obligacji służy realizacji programu opcji menedżerskich, w którym Obligacje będą odgrywać rolę pomocniczą, cena emisyjna Obligacji została ustalona na niskim poziomie, tak aby ich emisja nie stanowiła znaczącego obciążenia finansowego. Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G i umożliwienie ich objęcia Obligatariuszom leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

22. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków, trybu i terminów podejmowania czynności związanych z oferowaniem i emisją akcji serii G, w tym określeniem ceny emisyjnej.

23.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.209.276 głosów przy braku głosów przeciwnych i 70.352 głosach wstrzymujących się.

 

UCHWAŁA NR 13/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, w celu uwzględnienia w treści Statutu Spółki warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, dokonanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12/12 z 29 maja 2012 r., dokonuje zmiany w § 8 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 9 o następującej treści:

 

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 461.250 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście piećdziesiąt złotych) w drodze emisji 184.500 (słownie: stu osiemdziesięciu czterech tysięcy pięciuset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G osobom uczestniczącym w programie opcji menedżerskiej, będących posiadaczami obligacji serii H, I, J z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4.209.276 głosów przy braku głosów przeciwnych i 70.352 głosach wstrzymujących się.

 

UCHWAŁA NR 14/12

 

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 29 maja 2012 roku

 

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

a) W § 21 ust. 2 Statutu Spółki skreśla się pkt 5;

b) Skreśla się § 37 Statutu Spółki.

2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

 

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.279.628, co stanowi 46,39% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 4.279.628 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.335.926 głosów przy 943.702 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

 

Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 7 do 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) z późniejszymi zmianami.

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu