Raporty bieżące

AAA

Emisja obligacji imiennych

Raport bieżący nr 23/2012

Emisja obligacji imiennych

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w wyniku przeprowadzenia emisji obligacji imiennych serii E, F i G z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F, dokonał w dniu 12 września 2012 przydziału na rzecz Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu wszystkich obligacji w liczbie 274.800 (dwustu siedemdziesięciu czterech tysięcy osiemset).

1) Cel emisji obligacji – realizacja programu opcji menedżerskich w spółkach Grupy Kapitałowej  Grupy Kęty S.A. w latach 2009-2017.

2) Obligacje imienne z prawem pierwszeństwa

3) Wielkość emisji - 274.800 sztuk

4) Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz. Łączna wartość emisyjnych Obligacji wynosi 2.748 (dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem) złotych.

5) Warunki wykupu - obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji, zostaną wykupione przez Emitenta w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przez Obligatariusza Oświadczenia wraz z dyspozycją wykupu Obligacji. W przypadku, gdyby ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji przypadał po Ostatecznym Dniu Wykupu, Obligacje zostaną wykupione w Ostatecznym Dniu Wykupu, czyli

- 30 czerwca 2015 roku – w przypadku Obligacji serii E;

- 30 czerwca 2016 roku – w przypadku Obligacji serii F;

- 30 czerwca 2017 roku – w przypadku Obligacji serii G.

 

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę, za każdą Obligację, kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Obligacje, które nie zostaną zbyte poszczególnym Osobom Uprawnionym przez Powiernika, zostaną wykupione przez Spółkę w Ostatecznym Dniu Wykupu, czyli

- 30 czerwca 2015 roku – w przypadku Obligacji serii E;

- 30 czerwca 2016 roku – w przypadku Obligacji serii F;

- 30 czerwca 2017 roku – w przypadku Obligacji serii G.

 

6) Warunki wypłaty oprocentowania - Obligacje są nieoprocentowane.

 

7) Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosła 326.235 tys. zł, z czego 265.376 tys. zł stanowiły zobowiązania krótkoterminowe.   W związku z faktem, iż łączna wartość nominalna Obligacji, po której ma nastąpić wykup Obligacji stanowi kwotę nie mającą istotnego znaczenia dla działalności Spółki biorąc pod uwagę skalę działalności Spółki, perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji nie będą miały wpływu na wykup Obligacji przez Emitenta.

 

8) Emisja obligacji nie ma na celu finansowanie żadnego przedsięwzięcia, a wpływy z Emisji stanowić będą kwotę nie mającą istotnego znaczenia dla Emitenta, biorąc pod uwagę skalę działalności Emitenta.

 

9) Świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji realizowane będą przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za pośrednictwem Powiernika, pod warunkiem wpływu na rachunek Powiernika środków pieniężnych z przeznaczeniem na wypłatę z tytułu wykupu Obligacji do dnia poprzedzającego dzień wykupu Obligacji.

Świadczenie pieniężne należne Obligatariuszowi przekazane będzie na wskazany przez niego Powiernikowi rachunek bankowy Obligatariusza. Za moment spełnienia świadczenia pieniężnego przyjmuje się moment złożenia przez Powiernika dyspozycji przelewu środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza. W przypadku nieotrzymania przez Powiernika pełnej i prawidłowej informacji o ww. rachunku, świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji będą wypłacone Obligatariuszowi gotówką w jednym z Punktów Obsługi Klienta Powiernika. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od daty umorzenia Obligacji Powiernik nie otrzyma od Obligatariusza pełnej i prawidłowej informacji o numerze rachunku na jaki powinny być przekazane świadczenia pieniężne wynikające z Obligacji lub Obligatariusz nie podejmie należnej mu kwoty gotówką, środki pieniężne przekazane zostaną przez Powiernika na rachunek bankowy Emitenta.

 

Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na płatnika obowiązek potrącenia podatku od świadczenia należnego z Obligacji, powyższe świadczenie pieniężne zostanie wypłacone Obligatariuszowi po potrąceniu powyższego podatku. W przypadku takiego pobrania lub potrącenia, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Obligatariuszowi kwot odpowiadających takim potrąceniom lub pobraniom.

 

Obligatariusz zobowiązany jest do przekazania Emitentowi wszelkich dokumentów oświadczeń zawierających informacje niezbędne do sporządzenia stosownych zeznań i deklaracji podatkowych w związku z podatkiem dochodowym od świadczeń wynikających z  Obligacji. Powyższe dokumenty i oświadczenia powinny być przekazane przez  Obligatariusza, w terminie umożliwiającym wykonanie przez płatnika nałożonych na niego

przez przepisy prawa obowiązków, lecz nie później niż 3 Dni Robocze przed dniem ustalenia prawa do danego świadczenia pieniężnego wynikającego z Obligacji. W przypadku  niezłożenia przez Obligatariusza powołanych wyżej oświadczeń i dokumentów w  przepisanym terminie, Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przekazania do urzędu  skarbowego podatku dochodowego od świadczeń wynikających z Obligacji w wysokości

wyższej niż wynikająca z obowiązujących przepisów prawa.

 

Dodatkowe informacje w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa:

1) Na jedną obligację przypada jedna akcja

2) Cena emisyjna Akcji obejmowanych przez Obligatariusza w wykonaniu prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji wynosi:

- dla obligacji serii E – kwotę równą średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. w okresie od dnia 1 marca 2009 roku do dnia 31 maja 2009 roku;

- dla obligacji serii C – kwotę równą średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku;

- dla obligacji serii D – kwotę równą średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku.

3) terminy nabycia obligacji:

termin nabycia obligacji serii E od 1.10.2012 do 30.6.2015

termin nabycia obligacji serii F od 1.10.2013 do 30.6.2016

termin nabycia obligacji serii G od 1.10.2014 do 30.6.2017

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu