Raporty bieżące

AAA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 24 kwietnia 2013 roku

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Grupy Kęty S.A. w dniu 24 kwietnia 2013 roku. 

UCHWAŁA NR 1/13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1

Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz §

30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2012 rok, na które

składa się:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. zamykający się po stronie

aktywów i pasywów kwotą 959.918 tys. zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r., wykazujący zysk

netto w wysokości 80.005 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.,

wykazujące całkowity dochód w wysokości 84.210 tys. zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012

r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 39.174 tys. zł,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.575 tys. zł,

- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;

oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

UCHWAŁA NR 2/13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu

spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1

pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy

kapitałowej za 2012 rok, na które składa się:

- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.,

który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.642.674 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31

grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki

dominującej w wysokości 117.049 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31

grudnia 2012 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 118.158 tys. zł,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia

do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 73.122

tys. zł,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31

grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę

5.729 tys. zł,

- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;

oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

UCHWAŁA NR 3/13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2

Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia

podzielić zysk netto Spółki za rok 2012 w kwocie 80.005.277,29 zł (słownie:

osiemdziesiąt milionów pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 29/100) w

następujący sposób:

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 55.765.000,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się kwotę 24.240.277,29 zł (słownie:

dwadzieścia cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt

siedem złotych 29/100).

 

2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 17 lipiec 2013 roku, natomiast termin wypłaty

dywidendy ustala się na dzień 6 sierpień 2013 roku.

 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

UCHWAŁA NR 4/13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi

Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2012.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

UCHWAŁA NR 5/13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi

Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku

obrotowym 2012.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

UCHWAŁA NR 6/13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi

Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2012.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

UCHWAŁA NR 7/13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi

Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2012.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

UCHWAŁA NR 8/13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi

Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2012.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

UCHWAŁA NR 9/13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi

Rady Nadzorczej Tadeuszowi Iwanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku obrotowym 2012.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

UCHWAŁA NR 10/13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

GRUPY KĘTY S.A. z dnia 24 kwietnia 2013 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3

Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi

Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w

roku obrotowym 2012.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.122.901, co stanowi 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 3.122.901ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3.122.901głosów

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 7 do 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) z późniejszymi zmianami.

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu