Raporty bieżące

AAA

Aktualizacja planu strategicznego Strategia 2020

W związku z osiągnięciem części celów przewidzianych do realizacji w strategii na lata 2015 – 2020 oraz działaniami zmierzającymi do konsolidacji mniejszych jednostek biznesowych w ramach Segmentu Systemów Aluminiowych, Zarząd Grupy Kęty S.A. podjął decyzję o opracowaniu i przedłożeniu Radzie Nadzorczej spółki aktualizacji strategii na lata 2015 - 2020 („Strategia 2020”). W związku z zatwierdzeniem jej podstawowych założeń na posiedzeniu Rady w dniu 7 lutego 2017 r., Zarząd podaje powyższe do publicznej wiadomości. 

Cele Strategii:

Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy dzięki:

- zrównoważonemu rozwojowi prowadzącemu do systematycznego zwiększania wypracowywanych zysków oraz środków pieniężnych,

- stabilnej polityce dywidendowej,

- stworzenia potencjału dla dalszego rozwoju w kolejnych okresach,

- utrzymywaniu wysokich standardów corporate governance.

 

Założenia operacyjne oraz założenia makroekonomiczne:

Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:

- Segment Wyrobów Wyciskanych 1 444 mln zł (+53% w porównaniu do 2016 roku),

- Segment Systemów Aluminiowych 1 420 mln zł (+32% w porównaniu do 2016 roku),

- Segment Opakowań Giętkich 665 mln zł (+34% w porównaniu do 2016 roku),

Biorąc powyższe pod uwagę, skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w 2020 roku powinny osiągnąć poziom 3 257 mln zł (+44% w porównaniu do 2016 roku), zysk z działalności operacyjnej 359 mln zł (+24% w porównaniu do 2016 roku), zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) poziom 506 mln zł (+28% w porównaniu do 2016 roku) a skonsolidowany zysk netto 265 mln zł (-4% w porównaniu do 2016 roku).

Powyższe prognozy przygotowaniu w oparciu o następujące założenia makroekonomiczne:

- średnia cena aluminium (3M) – 1800 USD/t

- średni kurs USD 4,05 zł

- średni kurs EUR 4,30 zł

- relacja EUR/USD 1,06

- wzrost PKB Polska 3,4%

 

Zmiany w strukturze zarządzania:

Zarząd Grupy Kęty S.A. zamierza podjąć działania zmierzające do wydzielenia ze struktur Grupy Kęty S.A. działalności produkcyjnej Segmentu Wyrobów Wyciskanych. Grupa Kęty S.A. pozostałaby spółką holdingową notowaną na GPW w Warszawie posiadającą majątek w postaci akcji i udziałów w wiodących spółkach każdego z segmentów.

Plan inwestycyjny:

Zarząd zakłada, iż w okresie objętym niniejszą strategią (uwzględniając wydatki poniesione do tej pory od początku realizacji strategii czyli od 2015 roku) wydatki inwestycyjne osiągną poziom ok. 1246 mln zł (+316 mln w porównaniu do strategii 2015 oraz łącznie 787 mln wydatków w latach 2017-2020), w tym:

- Segment Wyrobów Wyciskanych 550 mln zł

- Segment Systemów Aluminiowych 393 mln zł

- Segment Opakowań Giętkich 257 mln zł

Niniejsza prognoza nie obejmuje ewentualnych dodatkowych wydatków na akwizycje, których efektów również nie uwzględniono w prognozie sprzedaży i wyników.

Polityka dywidendowa:

Przyjęta przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A. polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania Strategii 2020. Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego Strategia 2020 ukształtuje się średnio na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A.

Zarząd przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy będzie brał pod uwagę m.in.:

- relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego z maksymalnym poziomem 2,0;

- przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy;

- wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji,

- wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.

Potencjalne akwizycje:

W prognozach do 2020 roku nie uwzględniono żadnych efektów z tytułu  potencjalnych projektów akwizycyjnych. Niemniej jednak Zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji w ramach istniejących segmentów oraz utworzenie nowego segmentu:

1) w Segmencie Wyrobów Wyciskanych – mogą one dotyczyć rozwoju dotychczasowych lub nabycia nowych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na bazie profili aluminiowych. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 50 mln EUR,

2) w Segmencie Systemów Aluminiowych – mogą one dotyczyć rozwój geograficznego lub produktowego na nowych rynkach. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 20 mln EUR,

3) nowy segment, którego potencjał pozwoliłby osiągnąć w 2020 roku przychody ze sprzedaży na poziomie min. 200 mln zł.

Poziom zadłużenia:

W związku z realizowanym programem inwestycyjnym oraz planowaną wypłatą dywidend wzrośnie zadłużenie Grupy Kapitałowej do poziomu ok. 820 mln zł na koniec roku 2018 (ok. 762 mln zł netto) i ok. 801 mln zł na koniec roku 2020 (ok. 682 mln zł netto).

Ryzyko niepewności oraz częstotliwość oceny realizacji strategii:

Niniejsze założenia do strategii, w tym prognozy dotyczące przyszłych przychodów oraz zysków, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji Strategii 2020 oraz dokonywała ewentualnych korekt w cyklach rocznych.

‹ wróć

Michał
Malina

+ 48 600 083 001

mmalina@grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.

Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zamknij i nie pokazuj więcej tego komunikatu